(Historical) grammar

Books

Gerritsen, M., & Stein, D. (Eds.). (1992). Internal and external factors in syntactic change. A selection of papers presented at the International Conference on Historical Linguistics. Berlin: Mouton De Gruyter. Click here for the table of contents

Gerritsen, M. (1991). Atlas van de Nederlandse Dialectsyntaxis (AND) (Vol. Dl. I. Dl. II: Kaarten). Amsterdam: P. J. Meertens-Instituut. Click here for the table of contents, intro and epilogue

Gerritsen, M. (1987). Syntaktische verandering in kontrolezinnen: een sociolinguïstische studie van het Brugs van de 13e tot de 17e eeuw. Proefschrift Leiden. Dordrecht: ICG Printing. Click here for table of contents; Click here for a summary in English

Daalder, S., & Gerritsen, M. (eds.) (1982). Linguistics in the Netherlands 1982. Amsterdam/New York: North-Holland Publishing. Click here for the table of contents and intro

Daalder, S., & Gerritsen, M. (eds.) (1981). Linguistics in the Netherland 1981. Amsterdam/New York: North-Holland Publishing. Click here for the table of contents and intro

Daalder, S., & Gerritsen, M. (eds.) (1980). Linguistics in the Netherlands1980. Amsterdam/New York: North-Holland Publishing. Click here for the table of contents and intro

Articles

Jansen, F., & Gerritsen, M. (1997). Van neemt naar neem: de verdwijning van de imperatief met -t in een instructief tekstgenre. In A. van Santen & M. van der Wal (Eds.), Taal in tijd en ruimte. Leiden: SNL, 37-44. Click here for the full text

Gerritsen, M. (1992). Deflection in Flemish between the 13th and 20th Centuries: An Interplay between Analogical and Articulatory Factors. Language Variation and Change, 4, 15-40. Click here for the full text

Gerritsen, M. (1992). Internal and external factors in the stabilization of verb-last order in Dutch infinitive clauses. In M. Gerritsen & D. Stein (Eds.), Internal and external factors in syntactic change. Berlin: Mouton/De Gruyter, 355-394. Click here for the full text

Gerritsen, M. & Stein, D. (1992). On “internal” and “external” in syntactis change. In M. Gerritsen & D. Stein (Eds.), Internal and external factors in syntactic change. Berlin: Mouton/De Gruyter, 1-16. Click here for the full text

Gerritsen, M. (1990). Changing conditions of VNP-order in Middle Dutch infinitive constructions. In W. Bahner, J. Schildt & D. Viehweger (Eds.), Proceedings of the fourteenth international congress of linguists, Berlin/GDR, August 10-August 15, 1987. Berlin: Akademie-Verlag., 1367-1371. Click here for the full text

Gerritsen, M. (1990). The relationship between punctuation and syntax in Middle Dutch. In J. Fisiak (Ed.), Historical linguistics and philology. Berlin/New York: Mouton De Gruyter, 187-225. Click here for the full text

Gerritsen, M. (1990). The rise of om in Middle Dutch infinitive constructions. In H. Andersen & K. Koerner (Eds.), Historical linguistics 1987: papers from the 8th International Conference on Historical Linguistics (8. ICHL), (Lille, 31 August-4 September 1987). Amsterdam/New York: Benjamins, 161-173.

Gerritsen, M. (1990). The Use of Sociolinguistic Methods in Historical Syntax. In A. Betten (Ed.), Neuere Forschungen zur historischen Syntax des Deutschen: Referate der internationalen Fachkonferenz Eichstätt 1989. Tübingen: Niemeyer, 163-182. Click here for the full text

Gerritsen, M. (1988). Review of J. A. van Leuvensteijn (Ed.), Uitgangspunten en toepassingen: taalkundige studies over Middelnederlands en zestiende- en zeventiende-eeuws Nederlands. Spektator, 73-79.

Gerritsen, M. (1985). The history of Dutch frame and verb second sentences. In W.H. Fletcher (ed.), Papers from the first interdisciplinary Conference on Netherlandic Studies.  Lanhan, New York, London. University Press of America, 87-94.  Click here for the full text

Gerritsen, M. (1989). Een sociolinguïstische aanpak van taalverandering geïllustreerd aan een onderzoek naar het verdwijnen van het gerundium. De Nieuwe Taalgids, 82 (2), 97-120. Click here for the full text

Gerritsen, M. (1984). Divergent word order developments in Germanic languages: a description and a tentative explanation. In J. Fisiak (Ed.), Historical syntax). Berlin/New York/Amsterdam: Mouton, 107-135. Click here for the full text

Gerritsen, M. (1982). Word order change in Dutch imperative clauses: the interaction between contextual and syntactic factors. In A. Ahlqvist (Ed.), Papers from the 5th international conference on historical linguistics. Amsterdam: Benjamins, 62-73.  Click here for the full text

Gerritsen, M. (1980). An analysis of the rise of SOV patterns in Dutch. In E. C. Traugott, R. Labrum & S. Shepherd (Eds.), Papers from the 4th International conference on historical linguistics. Amsterdam: Benjamins, 123-136.

Gerritsen, M. (1978). De opkomst van SOV patronen in het Nederlands in verband met woordvolgordeveranderingen in de Germaanse talen. In J. G. van Kooij (Ed.), Aspekten van woordvolgorde in het Nederlands. Leiden: Vakgroep Nederlands., 3-39. Click here for the full text.

Gerritsen, M., & Welvaart, T. (1975). Naamvalssystemen. Sat-blad, 20, 26-30.

Gerritsen, M. (1974-1975). Hoeven, 2. Meta, 9(2), 17. Click here for the full text

Non specialist publications

Gerritsen, M. (1981). Jan liep uit de tuin uit. Onze Taal, 50(7-8), 82-84.

Advertentie
%d bloggers liken dit: